Privacy statement INMOVES

Inleiding

INMOVES neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen.

Wie is INMOVES?

INMOVES is de besloten vennootschap INMOVES Projects BV, kantoorhoudende te (3546 PM) Utrecht aan de Nedereindseweg 503A, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81229313.

INMOVES is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door INMOVES de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt INMOVES jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor INMOVES persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is aangegeven welke gegevens INMOVES voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door INMOVES worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.
Inzagerecht: Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij INMOVES over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.
Wijzigingsrecht: Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij INMOVES. Je kunt verzoeken dat INMOVES je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.
Beperken van de verwerking: Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om INMOVES te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.
Recht van bezwaar: Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van INMOVES of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.
Gegevensoverdracht: Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van INMOVES te verkrijgen. INMOVES zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.
Toestemming intrekken: In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat INMOVES je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.
Reactie door INMOVES: Een verzoek kan verstuurd worden naar info@inmoves.nl. INMOVES zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat INMOVES een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien INMOVES je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.
Doorgifte: De gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Het kan zijn dat INMOVES verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kentekenregistratie
Doeleinde: De data wordt gebruikt om verkeersgegevens , zoals herkomst- en en bestemmingsinformatie te genereren.
Gegevens: Gelezen kentekens
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde, met een maximum van twee jaar.
Inzagerecht: Omdat het voor INMOVES onmogelijk is vast te stellen of een persoon  houder is van een kenteken en het inzage geven in kentekendata een nieuw privacyrisico met zich meebrengt, is inzage niet mogelijk.
Wijzigingsrecht: Het is mogelijk via de website van INMOVES één of meerdere kentekens in te voeren. Deze worden daarmee uit de database gehaald en voortaan ook niet meer geregistreerd.
Beperken van de verwerking: Zie wijzigingsrecht
Recht van bezwaar: Zie wijzigingsrecht
Gegevensoverdracht: Niet van toepassing
Toestemming intrekken: Niet van toepassing
Reactie door INMOVES: Een verzoek kan verstuurd worden naar info@inmoves.nl. INMOVES zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat INMOVES een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien INMOVES je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.
Doorgifte: De kentekengegevens worden nooit doorgegeven aan derden. Het kan zijn dat INMOVES verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Verklaring overige data

INMOVES verzamelt daarnaast ook gegevens die geen persoonsgegeven zijn. Om misverstanden te voorkomen vertellen we graag welke gegevens dat dat zijn en welke maatregelen we hebben genomen om te voorkomen dat deze gegevens tot personen te herleiden zijn.

Bij bluetoothdata is, door het onomkeerbaar versleutelen van de MAC-adressen, de versleutelde data niet meer te herleiden tot de eigenaar of gebruiker van de bluetoothapparatuur. Vind je verwerking van jouw bluetooth-MAC-adres toch onplezierig, dan kun je via onze website aangeven dat we jouw adres(sen) niet meer mogen gebruiken. Dat geldt voor reeds ingewonnen data, die we dan wissen, maar ook meteen voor data die we nog gaan inwinnen. Individuele registraties worden overigens nooit doorgegeven aan derden, al kan het zijn dat INMOVES verplicht is je gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting. Lees de uitgebreide uitleg over bluetooth-inwinning voor meer informatie.

Bij verkeerscamera’s hebben we onszelf de regel opgelegd dat in principe geen verkeersdeelnemers of derden kunnen worden herkend of kentekens kunnen worden onderscheiden. Dat doen we door de opstellocatie, de kijkrichting, de zoommogelijkheid en de afscherming (blurring) zo te kiezen dat dat niet mogelijke is. De camerabeelden kunnen worden opgeslagen of gedeeld met derden, zoals voor onderzoek en verkeersmanagement.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop INMOVES je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@inmoves.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop INMOVES jouw gegevens verwerkt, kun je een bericht naar ons sturen. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.